ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾರಿಯ ದೀಪಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪ್ಯಾರಾಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ೪ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ೪೩ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

https://nilume.net/2016/11/22/%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%AB%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BF-%E0%B2%A6%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%AF-%E0%B2%A6%E0%B3%80%E0%B2%AA%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81/

YOU ARE BEING REDIRECTED TO THE ARTICLE
. . .
× CLOSE

PROCESSING